Կարգապահական խորհուրդ

Կազմը

Ի պաշտոնե անդամներ՝

Տնօրենը, որը նախագահում է խորհուրդը,
Կառավարիչը,

6 նշանակված անդամ՝

Ուսուցիչների 2 ներկայացուցիչ,
Աշակերտների ծնողների 2 ներկայացուցիչ,
Աշակերտների 2 ներկայացուցիչ։

Յուրաքանչյուր ընտրված անդամի համար փոխարինող է նշանակվում նույն պայմաններով:

Ի պաշտոնե անդամները փոխարինող չունեն և չեն փոխարինվում բացակայության դեպքում:

Խորհրդի նպատակները․

Կարգապահական խորհրդին դիմելը բխում է կարգապահական կանոնակարգից: Այն հանդիպում է պաշտոնապես բազմակողմանի տեսանկյուններից քննելու ներքին կանոնակարգի ամենալուրջ խախտումները: Ընթացակարգը հստակ է և անկանոնության դեպքում ենթակա է բողոքարկման: