Ուսումնական վարձ

Հայկական բաժին տարեկան ուսման վարձ

830 000 ՀՀ դրամ

Կրթահամալիրին փոխանցված ուսման վճարների գումարները չեն կարող վերադարձվել, և յուրաքանչյուր սկսված եռամսյակ ենթակա է ամբողջական վճարման։ ​Ամսավճարը՝ դպրոցի կողմից տրամադրվում է ծնողի հարմարության համար և չի ազատում ամբողջ եռամսյակի վճարումից, եթե երեխան հաճախել է տվյալ եռամսյակում։